Изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност

01/07/2011

 
    С последните изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност с бр. 41 на „Държавен вестник” от 31.05.2011 г., в сила от 01.07.2011 г. при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство следва да декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.         

    Всички плащания по изброените по - горе сделки, които в общ размер надвишават 10 000 лв., трябва да се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.

    Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на промените и допълненията в  Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

« назад

За нас


Вход