Непререгистрирани търговци и кооперации

28/08/2013

 
Съгласно Закона за търговския регистър всички търговци и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, трябваше да се пререгистрират в Търговския регистър в срок до 31.12.2011г. 

Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срок или имат отказ за пререгистрация, се считат за заличени в сила от 01,01,2012г. 

Що се отнася до търговските дружества и кооперациите, които не са успели да се пререгистрират  в посочения по-горе срок или имат отказ за пререгистрация, тяхната търговска дейност се прекратява след 01.01.2012г.
Но те не са заличени от Търговския регистър. 
Те могат да извършват силно ограничена дейност, изразяваща се в подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност, да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения; да инициират прозводства по ликвидация. 
Тези дружества и кооперации не могат да извършват сделки на разпореждане с имуществото си, нито да извършват търговска дейност или да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства. 
Такива действия се считат от закона за нищожни. 

Заявления за ликвидация на търговските дружества и кооперациите, които не са успели да се пререгистрират в срок,  могат да се подават до 31.01.2015г. 

След подаване на такова завление, съдът издава удостоверение за актуално състояние, с посочени данни за фирмата, която трябва да се пререгистрира, заедно с преписи от дружествения договор учредителен акт или устав. На тази база се вписва ликвидацията на търговеца в Търговския регистър, като търговецът се вписва с досегашната си фирма и получава ЕИК номер. 
За ликвидатори на не пререгистрирани търговци се назначават лицата, които са вписани в търговския регистър, че могат да ги представляват.Ако същите нямат възможност да направят това, лицето заявител 
за ликвидация посочва кой да бъде назначен за ликвидатор. 
Разноските по ликвидация са за сметка на търговеца. 

Ликвидацията на търговските дружества по този ред приключва в срок до една година. 

Ликвидаторът носи имуществена отговорност за извършените от него сделки и действия, увреждащи търговеца или кредиторите му. 

Търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност, които към 31 януари 2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за заличени. 

Когато за заличен по този начин търговец бъде открито имущество, съдружник, акционер, член-кооператор или техен наследник, член на управителен орган на непререгистриран търговец, кредитор на непререгистриран търговец, кредитор на съдружник в непререгистрирано търговско дружество, държавен орган и орган на местното самоуправление могат да подадат заявление за ликвидация и след този срок , но не по-късно от 31 декември 2022 г. 

Фирмените дела на всички непререгистрирани търговци се архивират и съхраняват в съответния окръжен съд.
Досиетата на едноличните търговци и на клоновете на чужди дружества ще бъдат унищожени чак след 1 януари 2017 г. А съдилищата ще спрат да пазят фирмените дела на дружествата и кооперациите, които не са подновили регистрацията си, след 1 февруари 2022 

Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на Закона за търговския регистър .

« назад

За нас


Вход