Новите изменения в Кодекса на труда

10/08/2015

 
С последните изменения на Кодекса на труда се предвиждат редица промени, а именно:
- въведени са еднодневните договори. Те са за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и може да се сключват между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година;
- въведено е задължение за работодателя да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи;
- предвидена е възможност за гъвкаво работно време. Работната седмица остава 40 часа. Но в предприятия, в които организацията на труда позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, както и начинът за неговото отчитане се определят от работодателя. Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят сам определя началото на работното си време. В тези случаите (извън времето на задължителното присъствие) работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица. Начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието; Също така с промените младежите ще могат да се трудят по-дълго и до по-късно, два часа повече - до 22 ч.
- Решено е работодателят да може с предизвестие да прекрати трудовия договор на служител или работник при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, докато  работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- Решено е работодателят да е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата година, считано от края на календарната година, за която се полага. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от: работодателя - поради важни производствени причини или от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск, или по негово искане със съгласието на работодателя. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по предходното изречение, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.
Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на Кодекса на Труда.

« назад

За нас


Вход