Приет е Закон за ограничаване на плащанията в брой

01/03/2011

 
В „Държавен Вестник” брой 16 от 22.02.2011 г. е обнародван Закон за ограничаване на плащанията в брой.

Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Плащанията на територията на страната на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., както и плащания на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв. се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Горната разпоредба е валидна и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. 

Който извърши или допусне извършването на нарушение на цитираните по-горе нормативни изисквания се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице.
При повторно нарушение размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане.

Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

      Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

« назад

За нас


Вход