Административно право

 

  • Консултации във връзка с обжалване на административни актове и наказателни постановления;
  • Изготвяне на документи във връзка с производство по издаване на Административни актове;
  • Данъчни консултации по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ
  • Косултации във връзка с обжалване на данъчни ревизионни актове по административен ред пред комптентни директор на дирекция ОУИ;
  • Косултации във връзка с обжалване на данъчни ревизионни актове по съдебен ред;