Вещно право

 
 • Сделки с недвижими имоти и вещни права; 
 • Делба на недвижим имот;  
 • Законова/договорна ипотека. Учредяване, заличаване на ипотеки; 
 • Вещно-правен статус на недвижимия имот;
 • Данъчни и финансови аспекти на с делки с недвижими имоти и вещни права; 
 • Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;
 • Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор; 
 • Договори за наем и лизинг; 
 • Договори за управление и поддръжка;
 • Договори за строителство, получаване на разрешение за строеж, промяна статут на земя; 
 • Комплексно обслужване при сделки с недвижими имоти, а именно:
 • Проверка на имота:

-Проверка в Агенция по вписванията;

-Проверка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

-Проверки за наличие на строителни разрешения, Акт за въвеждане на обекта в експлоатация и др.;

-Проверка за липса на задължения на насрещната страна;

-Проверка на легитимацията на пълномощниците.

 • Изготвяне на необходимата документация за нотариалното прехвърляне на имота:

-Изготвяне на Нотариалния акт/ Договора;

-Изготвяне на необходимите декларации;

-Изготвяне на пълномощни.

    Съдействие при преговорите с насрещната страна.

 •   Финализация на сделката:

-Представителство на клиента пред Нотариус;

-Подписване на нотариалния акт в качеството на пълномощници;

-Учредяване / заличаване на договорни ипотеки. 

-Регистрация на промените в служба МДТ към съответната община.