Данъчна регистрация на недвижим имот

 

    Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси в двумесечен срок след придобиване на недвижим имот, трябва да го декларирате на свое име в служба "Местни данъци и такси" към съответната община по местонахождение на имота.

Срокът е 6-месечен за придобиване по наследство. 

Образец на декларация за деклариране на придобития имот (декларация по чл.14 от ЗМДТ), можете да изтеглите от тук.

Към декларацията следва да се представи и копие от документа за собственост на имота. Възможно е да бъдат изискани и други документи, напр: пълномощно (в случай, че декларацията се подава от пълномощник); Удостоверение за наследници (ако имотът е придобит по наследство) и др.