Покупка/Продажба (прехвърляне) на МПС

 
Купуването, съответно продаването на кола или друго МПС (познато като прехвърляне  на МПС) е често срещана сделка и поради това предизвиква сериозен интерес.
Регистрираните в България МПС се прехвърлят с писмен договор, с нотариална заверка на подписите. Иначе казано, за да си купите или за да продадете кола или друго МПС, е необходимо да отидете при нотариус и там да сключите договора. 
За да може да стане сделката (да се прехвърли МПС-то), е необходимо да отидете при нотариус със следните документи:*
  • Договор за покупко-продажба на МПС;
  • Свидетелство за регистрация на автомобила (голям и малък талон);
  • Документ за платен данък;
  • Декларация на продавача,  по чл.264, ал.2 ДОПК (може да бъде попълнена пред нотариуса). Декларация по чл.264, ал.2 може да изтеглите от тук;
  • Декларация за гражданство и гражданско състояние (не е необходима за юридически лица) - може да бъде попълнена пред нотариуса. Декларация може да изтеглите от тук;
  • Застрахователна стойност на автомобила (документ, който се издава от всеки застрахователен брокер).
В практиката има случаи, в които може да ви се наложи да имате и други документи. Например:
  • Ако някоя от страните не участва лично, а чрез пълномощник – пълномощно, в което МПС-то трябва да е описано детайлно; и декларации, като пълномощното и декларациите трябва да са с нотариална заверка на подписите;
  • Ако МПС е собственост на починало лице - Удостоверение за наследници;
  • Ако МПС е съпружеска имуществена общност - препис от акт за граждански брак. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, следва да се представи нотариално заверено пълномощно;Ако в сделката участва юридическо лице – следва да се направи проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията кой може да представлява юридическото лице (напр. управител). В случай, че лицето, което се явява от името на  юридическото лице  няма представителна власт, трябва да се представи нотариално заверено пълномощно от съответния представителен орган на юридическото лице.
*не забравяйте да носите със себе си документи за самоличност

ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО
Местен данък за придобиване на МПС;
Нотариална такса. Тя се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС.

РЕГИСТРАЦИИ
В двуседмичен срок от придобиването следва да се предостави на КАТ по постоянен  адрес/седалище на купувача копие от договора с данните на продавача.
В двумесечен срок от придобиване следва да се заплати  данък върху превозното средство (в случай че такъв не е бил платен от продавача до края на текущата година).
Декларирането в общината  на закупено  МПС се извършва служебно въз основа на  данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. С изключение на следните случаи:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения.
При наличието на изключения съгласно предходното изречение собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. 
Декларация може да изтеглите от тук

В интернет изобилства от бланкови договори за покупко-продажба на МПС. Възможността да бъдат използвани безплатно е изкусителна, но носи своите рискове. Например, ако се окаже, че продавачът е недобросъвестен и колата е запорирана, а той не ви е уведомил. Възможните рискове са много, поради това е препоръчително (особено ако сделката е на значителна стойност) да се направи консултация с адвокат.

Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на съответните закони.