Предварителен договор

 
Предварителният договор е едно интересно и често срещано явление. Той представлява обещание, облечено в правна форма, да се сключи окончателен договор (да се извърши сделката). 
Предварителният договор може да предхожда сключването на различни видове договори. Но най - често разпространено в практиката е сключването на предварителен договор за покупко - продажба на  недвижим имот.
Предварителният договор за покупко - продажба на недвижим имот е винаги в писмена форма. 
Хипотезите, при  които най-често се сключва предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот, са различни, напр.: ако плащането на цената се извършва чрез отпуснат ипотечен кредит (банките изискват представяне на предварителен договор за отпускане на ипотечния кредит); ако се уговори  разсрочено плащане на цената на недвижимия имот; за да се изготвят необходимите за сделката документи (за подписване на нотариалния акт документи) - скица, данъчна оценка, удостоверения от Агенцията по имотен регистър и кадастър и др.
Ето защо предварителният договор трябва да съдържа съществените уговорки, които ще бъдат включени в окончателния договор: детайлно описание на имота, цена, права и задължения на страните. 
Основното предимство на предварителния договор е възможността на всяка от страните по него да предяви иск пред компетентния съд за сключване на окончателен договор, в случай че е изпълнила задълженията си по предварителния договор. Тогава съдът постановява решение, което замества окончателния договор. В този случай окончателният договор се счита за сключен от постановяване на съдебното решение. Компетентен е съдът по местонахождение на имота.
Имайки предвид важността на предварителния договор, е препоръчително  да се консултирате с адвокат.
Правната уредба на предварителния договор е предвидена в чл. 19 от Закона за задълженията и договорите, както и в чл. 362-364 Гражданско процесуалния кодекс.
Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на Закона за задълженията и договорите и Гражданско процесуалния кодекс.