Търговско право

 
  • Регистрации, промени, преобразуване и продажба на търговски дружества и ЕТ;
  • Изготвяне на договори по Търговския закон и оказване на помощ при сключване на сделки;
  • Изготвяне на документи и консултации на фирми във връзка с изпълнение на необходимите процедури, касаещи конкретната фирма;
  • Изготвянето на документите за определяне, анализ и оценка на риска при неспазване на общата и специфичната за фирмата нормативна уредба, последиците за фирмата, свързани с налагането на санкции и глоби, и препоръки за мерки, които в най-голяма степен съответстват на интересите на фирмата;
  • Абонаментно консултантско обслужване на фирми;